expozice Vyšehrad

Koncept
Nově navrhovaným principem stálé expozice je linární pohyb návštěvníka z bodu A do bodu B, který se nevrací na místa, která již prošel. Dále jasný vstup, zřetelný začátek jeho cesty, který není daleko od středu akropole. A následně, že veškeré zásahy mimo interiér expozice mají být jen jejími funkčními doplňky, ne samostatnými objekty, které na sebe poutají nežádoucí pozornost.

Jako předprostor expozice vnímáme celou akropoli, ale hlavně prostor vyhlídky na Pražský hrad, která dává celé návštěvnické trase žádoucí kontext. Expozici tak členíme na exteriérový a interiérový prostor, které jdou v řadě za sebou a plynule na sebe navazují. Pro vstup do interiérové části expozice, tedy její začátek jsme tak logicky zvolili nynější objekt tzv. Galerie, která přímo sousedí s prostorem vyhlídky. Do jejího středu umisťujeme centrálně objekt, čtyřboký hranol, který funguje na podobném principu jako následně výstavní stěna ve Gotickém sklepě. Každá její strana představuje jedno z témat výstavního libreta, nicméně odkazuje také k historickým stavebním techologiím. Tento aspekt je představen tak, že do hranolu lze vstoupit a v jeho dně se prosklenou podlahou podívat do suteréních prostor gotických/románských základů. Prostory Galerie lze stále využívat pro dočasné stálé výstavy ve zbývajícím volném prostoru i po jejím obvodu. Přístup do jejího patra je řešen jako bezbariérový pomocí rampy navazující na cestní systém přicházející od středu akropole. Tato rampa, která mění výškové poměry u vstupu do Galerie je pouze nasypaným objemem zakončeným betonovými schody a zdí jako nenápadná upoutávka, která návštěvníka nenásilně přitáhne k samotné expozici. Materiál pro vnější zásahy je navržen světlý pohledový beton v hladké úpravě a veškeré terénní úpravy jsou ukončeny travnatým povrchem.

Objekt Galerie stojí v místě s exkluzivní vyhlídkou, takže k němu logicky směřují kroky takřka každého návštěvníka Vyšehradu. Je jasným cílem, kterému chceme dát patřičný význam a podpořit jej. Cesta od něj vede po terénní rampě klesající na úroveň plochy atria a nově upraveného schodiště s bezbariérovým přístupem do Gotického sklepa. Navržená rampa vytváří oddělený prostor atria, který již může být přístupný pouze pro platící zákazníky, které pustil turniket umístěný mezi stěnu Galerie a dělící zídku na hřbetu rampy. Toto malé nádvoří se stromem má fungovat jako prostor pro dočasné venkovní expozice nebo jako úvod do problematiky s vysvětlujícími bronzovými modely. Hřbetní, dělící zídka na rampě provedená v hladkém bílém betonu v tloušťce 40cm by na své vodorovné ploše měla nést reliéfně zpracované informace a texty jako rozšíření expozice a lákadlo pro návštěvníky. Z rampy nebo na rampu jde v předprostoru Galerie vystoupit či sestoupit po betonových stupních, je jedno odkud člověk přichází.

Prostor Gotického sklepa je jasným hlavním prostorem expozice a výše uvedeným stvrzujeme jeho logiku lineárního prostoru se vstupem a výstupem na jeho koncích. Samotnou expozici řešíme jako jednu podélnou stěnu, která je nosičem veškerých informací, interaktivit a nemá jednotnou hloubku. Její charakter je utilitární, podpořen černým lesklým povrchem s kotrastními texty a obrazy. Otvory ve stěně jsou různých velikostí, mohou být zaskleny či barevně nasvíceny a v místech okenních nik do stěny lze vstoupit a podívat se ven. Velké modely jsou mimo ni na solitérních soklech.

Návštěvník, který projde celou expozici v Gotickém sklepě až na konec, ji opouští buď po schodech vedoucích do Starého purkrabství (což by odpovídalo druhé etapě rozšíření stálé expozice NKP) a nebo stávajícím schodištěm, dnes sloužícím jako výstup, opatřeným bezbariérovým schodolezem. Pro druhou etapu uvažujeme o vyříznutí nových dveří v zadní zdi Starého purkrabství a možnosti přivést návštěvníka do prostoru nově odkryté hradební chodby při barokním opevnění s kamennými pilíři. Ty by tak vytvořily důstojný závěr expozice a díky novému otvoru i nekonfliktní řešení oddělení od provozu pronajímané kavárny – oddělujeme příčkou s dveřmi na podestě, odchod v zadní části nové přístavby přidanými dveřmi. Handicapovaný návštěvník by odcházel z Gotického sklepa dnešním schodolezem ve střední části a zbývající kus expozice by mohl navštívit hlavním vchodem Starého purkrabství. Bezbariérový výstup z Gotického sklepa pouze zastřešujeme samostatnou stříškou stejného charakteru jako jsou přístupové rampy ke vstupnímu objektu Galerie, hladký bílý beton.

Technologie
Celá expoziční linka je tvořena několika informačními vrstvami. Tou základní jsou modely, dále to jsou obrazy a samotné exponáty a poté interaktivní analogové prvky vysvětlující další souvislosti. Na tyto edukativní prvky, které si návštěvník může lépe prohlédnout a osahat klademe největší důraz. Snažíme se o vytvoření takové návštěvnické linky, která bude zajímavá pro všechny věkové kategorie a bude nabízet společný zážitek s přidanou informační hodnotou jak pro všechny členy rodinných návštěv, tak pro zapálené znalce.

Tvoříme také několik vrstev pro obrazový a textový materiál. Základním jsou textové bloky uvádějící jednotlivá témata, které jsou umisťovány na stěně či do vitrín. Druhým jsou textové popisky vedle jednotlivých exponátů, které jsou rozšířeny o video obrazovku doplňující příběh vystaveného. Třetím pak tablety v soklech rozvíjející encyklopedické informace, které by návštěvníka mohly zaujmout. Zároveň jejich maximální a komplexní podobu může získat přes muzejní aplikaci pomocí QR kódu uvedeného u každého exponátu.

Expozice, kterou tvoříme, je interaktivní ve smyslu kombinace haptických a analogových prvků s multimediálními, ať už je to zvuk či obraz.

Základní konstrukci infostěny přepokládáme z vysoce odolných materiálů proti oděru jako jsou PE-HD desky případně kompozit z akrylických polymerů, lakovaný plech nebo vysokotlaké kompaktní HPL či MDF desky. Zbývajícím materiálem již je jen tvrzené sklo či případně plexisklo a lepená nebo tištěná grafika. Základní barvou veškerých konstrukčních prvků a jejich povrchů je černá ve vysokém lesku odrážející stěny sklepa a v odrazu dotvářející jeho celý oblouk, jelikož dojem z prostoru samotného považujeme za jeden z nosných zážitků.

Osvětlení jednotlivých exponátů je řešeno specializovaným expozičním osvětlením umístěným v lištách okolo otvorů vitrín ve stěně, které jsou opatřeny i horním difuzním LED svícením. Tato světla jsou tematicky zokruhována a je možno s nimi pracovat v sekcích nebo odděleně. Do prostoru za stěnu je možné vstoupit a instalovat exponáty a je zde umístěna technologie VZT. Další vrstvou světel jsou vykonzolované body pro texty a obrazy na stěně.

archiweb.cz – Stálá expozice NKP Vyšehrad – výsledky soutěže