lávka Holešovice-Karlín Štvanice

Soutěž na lávku Holešovice-Karlín Štvanice

Koncept, konstrukční a urbanistické řešení

Lávka / most pro pěší a cyklisty spojující Holešovice s Karlínem přes ostrov Štvanice je pragmaticky chybějícím spojením, které hlavně druzí jmenovaní velice ocení. V případě realizace by se tak zapojila mezi dvacítku pražských mostů, jejichž seznam určitě není konečný. Lávka je primárně provozně řešena pro cyklisty s možným využitím i pro pěší.

Vzhledem ke své funkci nepovažujeme za nutné lávku v říčním toku podepírat pilíři, a její konstrukce by měla vyjadřovat účel a dobu svého vzniku. Protože se jedná o lávku nenamáhanou masivním dynamickým zatížením, lze o ní uvažovat jako o lávce, která se nepropíše nijak výrazně do siluety pražských břehů v této části města. Masivnost konstrukce a množství podpěr je omezeno na minimum. Jedná se o dva mírně vzedmuté oblouky mezi říčními břehy a ostrovem, které lze jednoduše nakreslit či pojmenovat jako siluetu rozepjatých ptačích křídel.

lavka holesovice karlin_00

Z tohoto důvodu, je konstrukce navržena jako ocelová s betonovými patkami, kde těleso lávky v nadvodní části tvoří dva ocelové trámy kosodélníkového průřezu. Mostovku, jež je mezi ně uložena na rozpěrách, tvoří pororošt. Toto řešení je vysoce funkční jak pro uživatele, tak pro údržbu, aby nedošlo k zanedbávání a nezřítila se jako lávka v Troji. Průjezdní profil i dimenze prvků umožňuje projetí osobního vozu/multikáry technických služeb města. Prohození obvykle transparentního zábradlí a plné mostovky za plnou desku zábradlí a průhlednou mostovku přináší uživateli lávky netypický zážitek.

Kosodélníkové nosné trámy, které tvoří konstrukci zábradlí, zároveň umožňují snadné umístění liniového osvětlení mostovky po celé jejich délce. Povrchová úprava mostní konstrukce včetně mostovky je navrhována v metalickém pozinkování.

Napojení lávky na břeh Karlína je, vzhledem k současnému stavu území i výškovým poměrům terénu, snažší než v Holešovicích. Nicméně napojení na oba protilehlé břehy Karlína i Holešovic je řešeno de facto stejným systémovým řešením – půdorysnou nálevkou mostovky na komunikaci/cyklostezku. V prostoru Holešovic je cyklostezka vedena podél silnice a chodník pro pěší je v nižší úrovni říčního břehu. Tato strana silnice nemá sloužit jako spojka pro pěší, k tomu je určena druhá strana u tržnice. V tomto místě se v navrženém řešení cyklisté snáze napojí na cyklostezku a chodci mají příležitost sejít k vodě, na břeh sloužící hlavně k odpočinku.

lavka holesovice karlin_01

soutěž lavka holesovice karlin

Napojení na ostrov Štvanice, kde jsou obě lávky spojeny v jednu, vychází z vítězného soutěžního návrhu řešení ostrova. Je zachována cestní síť i krajinný ráz. V místě napojení je však při zachování půdorysné stopy zvýšena elevace terénu, který kryje betonové založení lávky na pilotách. Nově vzniklé navýšení terénu je ve své podélné ose výhodně natočeno ve směru říčního toku a nevytváří tak bariéru v případě zvýšeného vzedmutí hladiny. Po hřebeni tohoto hřbetu je veden sjezd ve směru ke středu ostrova již jen jako zpevněná cesta. Sklony lávky ve všech jejích částech nepřekračují 6%. .

most holesovice karlin

lavka holesovice karlin_05

konstrukce lavky holesovice-karlin

odkazy

http://www.iprpraha.cz/lavkaholka
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/soutez-na-navrh-lavky-spojujici-holesovice-a-karlin-zna-viteze/1558836
robust architekti