vitkov husitstvi vystava

vitkov husitství_02

vitkov husitství_03

http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Vystavy-HM/Druhy-zivot-husitstvi.html